Amazing facts about Kefalonia Island – What connects Melissani Cave with Katavothres?/ Zadziwiające fakty o Kefalonii – Co łączy jaskinię Melissani z Katavothres?

As I mentioned in the post about places worth seeing (HERE), the Melissani cave is located near Sami and the village of Karavomylos. The distance between Argosotli and Melissani is around 28 km (route by car – about 40 minutes). Where does the connection of Katavothres (located next Fanari) with the Melissani cave located in a completely different place? I will answer this question in a moment. First, however, I will explain what is Katavothres and what is there. Katavothres is nothing more than a place where there is a famous, small coast with a water mill. For many years he has been a phenomenon that many scientists visited. What interest them so much in an ordinary mill? We must move back to 1963, when Austrian scientists decided to throw huge kilograms of colored powder into the mill. After 14 days, he appeared in the caves of Melissani and other places in the area of ​​Sami and Ag. Efimia. Researchers then proved that the water from Katavothres crossed an underground road of 15 km to appear in Lake Melissani.

While in the Melissani cave, it is worth taking a moment to consider this fact when observing the color of water in the lake, which is the result of the mixing of waters with different salinity. It is also worth visiting Katavothres to see for yourself the place so fascinating for many scientists. There, you can visit the Katavothres Club-Restaurant serving food, but also drinks and cocktails with sunsets and nearby boats.

 

1533492109421jpg.01533492109049jpg.01533492107947jpg.01533492107141jpg.01533492108297jpg.0

1533492106582jpg.0
Młyn wodny w Katavothres/ Water mill in Katavothres
IMG-20180722-WA0062
Jaskinia Melissani/ Melissani Cave

PL

Jak wspomniałam w poście o miejscach, które warto zobaczyć (TUTAJ), jaskinia Melissani znajduje się w pobliżu Sami i miejscowości Karavomylos. Odległość łącząca Argosotli z Melissani to około 28 km (trasa samochodem – około 40 minut). Skąd więc połączenie Katavothres, czyli dokładnie miejsca znajdującego się przy latatni Fanari, z jaskinią Melissani znajdującą się w zupełnie innym miejscu?  Na to pytanie odpowiem już za chwilkę. Najpierw jednak wyjaśnię co to jest Katavothres i co się tam znajduje. Katavothres jest to nic innego jak miejscowość, w której znajduje się słynne, małe wybrzeże przy którym stoi młyn wodny. Już od wielu lat był od fenomenem, którego odwiedzało wielu naukowców. Co ich tak bardzo zaciekawiło w zwykłym młynie? Musimy się cofnąć do 1963 roku, kiedy to austriaccy naukowcy postanowili wrzucić do młyna ogromne kilogramy zabarwionego proszku. Po 14 dniach pojawił się on w jaskini Melissani i innych miejscach w obszarze Sami i Ag. Efimia.  Naukowcy udowodnili wówczas, że woda z Katavothres pokonała podziemną drogę 15 km, aby pojawić się w jeziorze Melissani.

Będąc w jaskini Melissani warto chwilę zastanowić się nad tym faktem podczas obserwacji koloru wody w jeziorze, który jest wynikiem mieszania się wód o różnym zasoleniu. Warto również zajrzeć do Katavothres, aby zobaczyć na własne oczy miejsce tak fascynujące wielu naukowców. Można tam wstąpić do restauracji Katavothres Club-Restaurant, serwującej posiłki, ale również napoje i koktajle, przy których podziwiać można na przykład zachód słońca i przepływające w pobliżu łodzie.

 

 

 

What to see? Part 1/ Co warto zobaczyć? cz.1

Melissani – Cave of the nymphs

One of the main attractions of Kefalonia is located in the town of Karavomylos. It’s easy to get there by local bus leaving from the capital of the island – the city of Argostoli. The journey takes about 45 minutes and the price of one way ticket is about 4 euros. The costs must also include the entry ticket to Melissani, the cost of which is EUR 7 (adult) and EUR 4 (child over 5 years old). The youngest participants under 5 years old can enter for free. Opening hours from 9am to late afternoon.

The cave is undoubtedly the most-awaited attraction. The depth of the lake is 20-30 meters, its length is 160 meters and the width is 40 meters. The stalactites in it are products from 16 to 20,000 years old. After receiving the ticket and descending down the stairs you can feel the changeable temperature. The cave is a much cooler place and gives a break from the heat outside. It takes a while to get into a boat floating on the lake, you have to wait a bit, but it is not very bothersome. On one boat there are about 10-15 people. The whole trip takes about 10 minutes. It is a time not only to admire, but also to take pictures and video. The beautiful blue surrounding the visitors, make them feel like in paradise. The color of the water is the result of sunlight coming through the upper hole. It is worth visiting the caves in the afternoon hours, when it is at its highest. All whispers and conversations echo over the walls of the cave. Often, boat owners add a whole sense of humor to singing Greek songs. The name of this place as a cave of nymphs is associated with the finding in it of many objects used to worship the god Pan. Additional Nimf figurines have decided to give the cave the same name.

The myth says that the cave was named after the nymph Mellisanithi, who drowned (committed suicide) in the waters of the lake, because her love for God was not reciprocated.

If you plan a trip on your own, you should also visit another cave nearby – Drogarati.

received_1159533840755686

20160730_124804

Drogarati Cave

The cave is located near the Melissani Cave. It was discovered about 300 years ago and was open to visitors in 1963. To get to it, you have to overcome a large number of stairs leading down. The reward will be a pleasant chill inside the cave. The beauty of Drogarati is associated with a huge amount of stalactites and stalagmites. The very size and, in particular, the height – which influences the amazing acoustics used by many artists to perform concerts – also captures her breath.

Pew Pew 99%Pew Pew 99%

20160730_15034720160730_150337

Myrtos beach

One of the most beautiful and most often presented beaches in the promotion of Greek holidays. It is best to reach her by car, because buying a tour organized by large operators, we only enjoy the view of the Myrtos beach from the viewpoint … A better solution is an independent trip, allowing a moment of relaxation on wonderful white sand and crystal clear water.

 

20180715_10163320180715_102949

PL

W tym wpisie postaram się przedstawić dokładniej miejsca, które warto zobaczyć na Kefalonii. Będzie to szczegółowy opis danych miejsc w języku polskim i angielskim.

Melissani – Jaskinia nimf

Jedna z głównych atrakcji Kefalonii zlokalizowana jest w miejscowości Karavomylos. Łatwo dostać się tam lokalnym autobusem  wyruszającym ze stolicy wyspy – miasta Argostoli.  Podróż trwa około 45 minut a cena biletu w jedną stronę wynosi około 4 euro. Do kosztów należy dodatkowo doliczyć sam bilet wstępu do Melissani, którego koszt wynosi 7 euro (osoba dorosła) i 4 euro (dziecko powyżej 5 roku życia). Najmłodsi uczestnicy poniżej 5 lat mogą wejść za darmo.  Godziny otwarcia od 9 rano  do późnego popołudnia.

Jaskinia jest niewątpliwe najbardziej wyczekiwaną atrakcją. Głębokość jeziora wynosi 20-30 metrów, jego długość 160 metrów a szerokość 40 metrów. Występujące w niej stalaktyty to wytwory mające od 16 do 20 tysięcy lat.

Po odbiorze biletu i zejściu w dół schodami od razu poczuć można zmienną temperaturę. Jaskinia bowiem jest miejscem dużo chłodniejszym i daję chwilę wytchnienia od panującego na zewnątrz upału. Na swoją kolej, aby wsiąść do łódki pływającej na jeziorze trzeba troszkę odczekać, niemniej nie jest to bardzo uciążliwe.  Na jednej łódce mieści się około 10-15 osób. Czas całej wycieczki to około 10 minut. Jest to czas nie tylko na podziwianie, ale również na robienie zdjęć oraz video. Przepiękne błękity otaczające zwiedzających, sprawiają, że czują się jak w raju. Kolor wody jest wynikiem wpadających przez górny otwór  promieni słonecznych. Warto zatem odwiedzić jaskinie w godzinach południowych, gdy słońce znajduje się najwyżej. Wszystkie szepty oraz rozmowy odbijają się echem o ściany jaskini. Często gospodarze łodzi dodają całej podróży humoru, śpiewając greckie piosenki.

Nazwa tego miejsca jako jaskini nimf wiąże się z odnalezieniem w niej wielu przedmiotów służących do kultu boga Pan. Dodatkowo odnalezione w niej figurki Nimf przesądziły o nadaniu jaskini tejże nazwy.

Mit opowiada, że jaskinia została nazwana na cześć nimfy Mellisaniti, która utonęła (popełniła samobójstwo) w wodach jeziora, gdyż jej miłość do boga Pan nie została odwzajemniona.

Jeżeli planują Państwo wycieczkę na własną rękę, warto także zwiedzić inną jaskinię znajdującą się w pobliżu – Drogarati.

 

Drogarati

Jaskinia położona jest niedaleko Jaskini Melissani. Odkryta została około 300 lat temu a udostępniona do zwiedzania w 1963 roku. Aby się do niej dostać należy pokonać sporą ilość schodów prowadzących w dół. Nagrodą będzie na pewno przyjemny chłód wewnątrz jaskini. Piękno Drogarati związane jest z ogromną ilością stalaktytów i stalagmitów. Dech w piersiach zbiera też jej sama wielkość a zwłaszcza wysokość – wpływająca na niesamowitą akustykę wykorzystywaną przez wielu artystów do wykonania koncertów.

Plaża Myrtos

Jedna z najpiękniejszych oraz najczęściej przedstawianych plaż w promocji greckich wakacji. Najlepiej dotrzeć na nią samochodem, gdyż wykupując wycieczkę zorganizowaną przez  dużych operatorów, nacieszymy się tylko widokiem plaży Myrtos z punktu widokowego… Lepszym rozwiązaniem jest samodzielna wyprawa, umożliwiająca chwilę relaksu na cudownie białym piasku i w krystalicznie czystej wodzie.