Potisti Waterfalls/Wodospady Potisti

Amazing Kefalonia still does not stop surprising me! I’m sure that it will surprise you too, if you allow it and start your adventure discovering the island in your own way!

Hello to you after a long break!

Surprise after the break

Today’s day was not promising and we did not plan this trip at all … Such longed sun rays and the breeze of warm wind made us decide in a few seconds, then we changed the shoes, stocked ourselves with a bottle of water and jumped into the car without thinking. A short stop at the petrol station and we set out on a quite long trip. I do not hide that for a long time this place was in my head, but I had to move this goal a bit in time.

The day turned out to be perfect. The last rain clouds have disappeared from the sky, confirming us even more that we have taken a good course today.

We could not choose anything obvious or simple, because it is not our style. Guided by the main thought  of Ecotravel Kefalonia – “Discover in Your Own Way” – we went down the trail and wandered among the rocks, listening to the sound of one of the most beautiful miracles in this period in Kefalonia …

Potisti waterfalls

The miracle is the Potisti waterfalls. They are located near the city of Poros, about 43 km from Argostoli (60 minutes by car). The beginning of the route is marked by the remains of a building.

 

20190206_133510
Początek szlaku przy ruinach budynku/ The beginning of the trail
20190206_133503
Droga przy której należy się zatrzymać, by dotrzeć do wodospadów/ The road where you should stop to reach the waterfalls

Then we go straight ahead all the time, after a while we hear the flowing water. Being in this place for the first time, we did not know until the end where we should go … We walked along the stream and then our eyes appeared the first of the waterfalls. He was smaller but the sight of him stunned us.

20190206_123511
Niepozorne rozpoczęcie szlaku/ The beginning of the trail 
20190206_124445
Pierwszy, mniejszy wodospad / The first, smaller waterfall

20190206_12471120190206_12471620190206_125330

Of course, we knew that there was another second waterfall, so we decided to go further, this time uphill. There were signposts on the route, as well as during the route to Fteri, in the form of red marks on the rocks.

20190206_132940

20190206_133010
Drogowskazy na skałkach / The signposts on the route

Going further in the distance, we have already noticed the second of the waterfalls. The view from afar did not satisfy us fully, so we continued to climb.

 

20190206_125840

Po chwili naszym oczom ukazał się taki oto widok /After a while, we saw such a view

20190206_130230
Drugi, większy wodospad/ The second, bigger waterfall

20190206_13022220190206_13041820190206_13112320190206_130857

I would call the trail moderate. It takes 20-30 minutes to reach a large waterfall. It is worth taking a bottle of water, comfortable sports shoes and a camera with you. Throughout the whole journey we are accompanied by the sounds of waterfalls and beautiful scenery.

 

20190206_12391120190206_124626

During your stay in Kefalonia you can go on this short trip, just remember that these waterfalls appear and disappear:)


 

 

PL

Niesamowita Kefalonia wciąż nie przestaje mnie zaskakiwać! Jestem pewna, że Was również zaskoczy nieraz, o ile na to pozwolicie i zaczniecie swoją przygodę odkrywając wyspę po swojemu !

 

Witam Was serdecznie po dość długiej przerwie !

 

Niespodzianka po przerwie

Dzisiejszy dzień nie zapowiadał się nadzwyczajnie i nie planowaliśmy tej wycieczki wcale… Tak utęsknione promienie słońca i  powiewy ciepłego wiatru sprawiły, że w ciągu kilku sekund podjęliśmy decyzję, po czym zmieniliśmy obuwie, zaopatrzyliśmy się w butelkę wody i bez zastanowienia wskoczyliśmy do samochodu. Krótki postój na stacji paliw i wyruszyliśmy w dość długą wyprawę. Nie ukrywam, że od długiego czasu miejsce to chodziło mi po głowie, jednak musiałam ten cel nieco przesunąć w czasie.

Dzień okazał się być idealnym. Ostatnie chmury deszczowe zniknęły z nieba, utwierdzając nas jeszcze bardziej w przekonaniu, że obraliśmy dzisiaj dobry kierunek.

Nie mogliśmy wybrać nic oczywistego ani prostego, bo po prostu to nie w naszym stylu. Kierując się przesłaniem Ecotravel Kefalonia ,,Odkrywaj po swojemu”, zeszliśmy ze szlaku i wędrowaliśmy wśród skał, wsłuchując się w dźwięk jednego z najpiękniejszych cudów w tym okresie na Kefalonii…

Wodospady Potisti

Cudem tym są wodospady Potisti. Znajdują się one w okolicy miasta Poros, jakieś 43 km od Argostoli (60 minut samochodem).  Początek trasy wyznaczony jest przez pozostałości jakiegoś budynku.

Dalej kierujemy się cały czas prosto, po chwili słyszymy już płynącą wodę. Będąc w tym miejscu po raz pierwszy, nie wiedzieliśmy do końca gdzie powinniśmy się udać… Szliśmy wzdłuż potoku i wtedy naszym oczom ukazał się pierwszy z wodospadów. Był mniejszy ale już sam jego widok wprawił nas w osłupienie.

 

Oczywiście wiedzieliśmy, że jest jeszcze drugi większy wodospad, dlatego też postanowiliśmy wędrować dalej, tym razem już pod górkę. Na trasie pojawiały się drogowskazy, podobnie jak podczas szlaku na Fteri, w postaci czerwonych znaków na skałkach.

Idąc dalej w oddali zauważyliśmy już drugi z wodospadów. Widok z daleka nie zadowalał nas w pełni, więc kontynuowaliśmy wspinaczkę.

Szlak nazwałabym umiarkowanym. Potrzeba od 20-30 minut aby dotrzeć do dużego wodospadu. Warto zabrać ze sobą butelkę wody, wygodne buty sportowe oraz aparat fotograficzny. Przez całą wędrówkę towarzyszą nam odgłosy wodospadów oraz przepiękna sceneria.

Podczas pobytu na Kefalonii można wybrać się na tą krótką wyprawę, należy tylko pamiętać, że wodospady te pojawiają się i znikają:)

 

What to see? Part 1/ Co warto zobaczyć? cz.1

Melissani – Cave of the nymphs

One of the main attractions of Kefalonia is located in the town of Karavomylos. It’s easy to get there by local bus leaving from the capital of the island – the city of Argostoli. The journey takes about 45 minutes and the price of one way ticket is about 4 euros. The costs must also include the entry ticket to Melissani, the cost of which is EUR 7 (adult) and EUR 4 (child over 5 years old). The youngest participants under 5 years old can enter for free. Opening hours from 9am to late afternoon.

The cave is undoubtedly the most-awaited attraction. The depth of the lake is 20-30 meters, its length is 160 meters and the width is 40 meters. The stalactites in it are products from 16 to 20,000 years old. After receiving the ticket and descending down the stairs you can feel the changeable temperature. The cave is a much cooler place and gives a break from the heat outside. It takes a while to get into a boat floating on the lake, you have to wait a bit, but it is not very bothersome. On one boat there are about 10-15 people. The whole trip takes about 10 minutes. It is a time not only to admire, but also to take pictures and video. The beautiful blue surrounding the visitors, make them feel like in paradise. The color of the water is the result of sunlight coming through the upper hole. It is worth visiting the caves in the afternoon hours, when it is at its highest. All whispers and conversations echo over the walls of the cave. Often, boat owners add a whole sense of humor to singing Greek songs. The name of this place as a cave of nymphs is associated with the finding in it of many objects used to worship the god Pan. Additional Nimf figurines have decided to give the cave the same name.

The myth says that the cave was named after the nymph Mellisanithi, who drowned (committed suicide) in the waters of the lake, because her love for God was not reciprocated.

If you plan a trip on your own, you should also visit another cave nearby – Drogarati.

received_1159533840755686

20160730_124804

Drogarati Cave

The cave is located near the Melissani Cave. It was discovered about 300 years ago and was open to visitors in 1963. To get to it, you have to overcome a large number of stairs leading down. The reward will be a pleasant chill inside the cave. The beauty of Drogarati is associated with a huge amount of stalactites and stalagmites. The very size and, in particular, the height – which influences the amazing acoustics used by many artists to perform concerts – also captures her breath.

Pew Pew 99%Pew Pew 99%

20160730_15034720160730_150337

Myrtos beach

One of the most beautiful and most often presented beaches in the promotion of Greek holidays. It is best to reach her by car, because buying a tour organized by large operators, we only enjoy the view of the Myrtos beach from the viewpoint … A better solution is an independent trip, allowing a moment of relaxation on wonderful white sand and crystal clear water.

 

20180715_10163320180715_102949

PL

W tym wpisie postaram się przedstawić dokładniej miejsca, które warto zobaczyć na Kefalonii. Będzie to szczegółowy opis danych miejsc w języku polskim i angielskim.

Melissani – Jaskinia nimf

Jedna z głównych atrakcji Kefalonii zlokalizowana jest w miejscowości Karavomylos. Łatwo dostać się tam lokalnym autobusem  wyruszającym ze stolicy wyspy – miasta Argostoli.  Podróż trwa około 45 minut a cena biletu w jedną stronę wynosi około 4 euro. Do kosztów należy dodatkowo doliczyć sam bilet wstępu do Melissani, którego koszt wynosi 7 euro (osoba dorosła) i 4 euro (dziecko powyżej 5 roku życia). Najmłodsi uczestnicy poniżej 5 lat mogą wejść za darmo.  Godziny otwarcia od 9 rano  do późnego popołudnia.

Jaskinia jest niewątpliwe najbardziej wyczekiwaną atrakcją. Głębokość jeziora wynosi 20-30 metrów, jego długość 160 metrów a szerokość 40 metrów. Występujące w niej stalaktyty to wytwory mające od 16 do 20 tysięcy lat.

Po odbiorze biletu i zejściu w dół schodami od razu poczuć można zmienną temperaturę. Jaskinia bowiem jest miejscem dużo chłodniejszym i daję chwilę wytchnienia od panującego na zewnątrz upału. Na swoją kolej, aby wsiąść do łódki pływającej na jeziorze trzeba troszkę odczekać, niemniej nie jest to bardzo uciążliwe.  Na jednej łódce mieści się około 10-15 osób. Czas całej wycieczki to około 10 minut. Jest to czas nie tylko na podziwianie, ale również na robienie zdjęć oraz video. Przepiękne błękity otaczające zwiedzających, sprawiają, że czują się jak w raju. Kolor wody jest wynikiem wpadających przez górny otwór  promieni słonecznych. Warto zatem odwiedzić jaskinie w godzinach południowych, gdy słońce znajduje się najwyżej. Wszystkie szepty oraz rozmowy odbijają się echem o ściany jaskini. Często gospodarze łodzi dodają całej podróży humoru, śpiewając greckie piosenki.

Nazwa tego miejsca jako jaskini nimf wiąże się z odnalezieniem w niej wielu przedmiotów służących do kultu boga Pan. Dodatkowo odnalezione w niej figurki Nimf przesądziły o nadaniu jaskini tejże nazwy.

Mit opowiada, że jaskinia została nazwana na cześć nimfy Mellisaniti, która utonęła (popełniła samobójstwo) w wodach jeziora, gdyż jej miłość do boga Pan nie została odwzajemniona.

Jeżeli planują Państwo wycieczkę na własną rękę, warto także zwiedzić inną jaskinię znajdującą się w pobliżu – Drogarati.

 

Drogarati

Jaskinia położona jest niedaleko Jaskini Melissani. Odkryta została około 300 lat temu a udostępniona do zwiedzania w 1963 roku. Aby się do niej dostać należy pokonać sporą ilość schodów prowadzących w dół. Nagrodą będzie na pewno przyjemny chłód wewnątrz jaskini. Piękno Drogarati związane jest z ogromną ilością stalaktytów i stalagmitów. Dech w piersiach zbiera też jej sama wielkość a zwłaszcza wysokość – wpływająca na niesamowitą akustykę wykorzystywaną przez wielu artystów do wykonania koncertów.

Plaża Myrtos

Jedna z najpiękniejszych oraz najczęściej przedstawianych plaż w promocji greckich wakacji. Najlepiej dotrzeć na nią samochodem, gdyż wykupując wycieczkę zorganizowaną przez  dużych operatorów, nacieszymy się tylko widokiem plaży Myrtos z punktu widokowego… Lepszym rozwiązaniem jest samodzielna wyprawa, umożliwiająca chwilę relaksu na cudownie białym piasku i w krystalicznie czystej wodzie.