,,Life is too short to drink bad wine ” so choose the best wines from Ainos Wines/,,Życie jest za krótkie, by pić kiepskie wino” zatem wybierz najlepsze wina od Ainos Wines/

Wine from ancient times is a drink that scholars, poets and philosophers have written about. He was credited with many positive actions, not only health, but improving well-being and helping in hard life moments, it was said:

“A glass of wine is always a solution, even if you are not sure what the problem is” (Shalvis J., Happy marina)

Wine is associated with different countries, but certainly coming to Greece, we will fall in love with local traditional wines produced at home.

One of the family-owned companies involved in the production of traditional Kefalonia wines is Ainos Wines. The founder of the company is Tavianatos Savvas. He has been producing wine for about 15 years and has been selling it to consumers for about 5 years. Production takes place in home conditions in Valsamata, and the whole family is involved in it. The annual production is 50,000 bottles of wine. The most important element that determines the quality of the wine produced later is, of course, the grapes. Ainos Wines only uses grapes from its own proven, meticulously tended crops. This is a very big advantage, because many other producers simply buy grapes from various sources.

received_1024638284382879

received_2168368156769675
Własne uprawy winogron Ainos Wines / Ainos Wines growing grapes
received_2341497546079345
Winogrona mavrodaphne/ Mavrodaphne grapes
białe
Winogrona robola / Robola grapes

It is impossible to hide that by looking at these green, healthy vines we are sure that further production will be exemplary and the obtained wine will be the first-rate product.

Ainos Wines offers traditional white dry wine – Robola.

rob
Robola – tradycyjne wino Kefalonii, białe wytrawne / Robola – traditional Cephalonia’s wine, white dry

Znajdziemy tu też inne wina: białe, różowe i czerwone; wytrawne, półwytrawne i półsłodkie.


We will also find here other wines: white, rose and red; dry, semi-dry and semi-sweet.

received_269872936978059received_562092540912023

received_1571746586265442
Pozostałe wina z oferty Ainos Wines/ Other wines from the Ainos Wines offer
received_1145819332251695
Lefkos – regionalne wytrawne, Robola- wytrawne białe, Antigone – regionalne różowe (półwytrawne i półsłodkie) /Lefkos – regional dry, Robola – dry white, Antigone – regional rose (semi-dry and semi-sweet)

The company is still developing, but wanting to retain the character of a small family business. Listening to the voices of residents and especially tourists fascinated by their production, he meets their expectations and soon will extends his production with sweet wines. Tourists from Poland love semi-sweet, semi-dry and sweet wines, so using the Ainos Wines offer should become a must-have during your stay in Kefalonia. The products of this company can be found in most of the shops and markets on the island. Another plus, probably the most important for travelers is the price of these products. Despite many years of practice and very good quality wines, the owner does not want to make you feel dizzy when you look at the price. He wants only to appreciate his work and hardships and to bring a smile to the faces of people who drink his wine, because “Penicillin cures and the wine makes you happy”, says Alexander Fleming.

trawa
Gustowne etykiety to znak rozpoznawczy Ainos Wines / Tasteful labels are the hallmarks of Ainos Wines

Looking at the pictures of wine bottles that I have placed, you can see very tasteful labels made with precision and commitment. They are the hallmark and make these wines ideal for a gift. There are no unnecessary images or overwhelming subtitles on them. Everything is made very stylish, in a beautiful range of colors and with matching fonts and small details. The whole makes us deal with a beautiful setting of poetry contained inside, perfectly puts it Robert Louis Stevenson saying that “Wine is poetry in bottles”.

Let us therefore enjoy these miraculous traditional wines of Kefalonia that are like poetry. Honestly and without any intentions on my part, I recommend Ainos Wines Kefalonia. Having the opportunity to meet the owner and his wife after a day of hard work, I appreciated even more the whole production, which they themselves work on their own day after day. It seemed to me then that despite the tiredness , in their heads prevail only these good thoughts. Perhaps it is because “Poor wine gives birth to bad thoughts” (Margit Sandemo, Spring’s victim), and what comes out of their hands has never been poor.

So remember:

“Life is too short to drink a bad wine” (Emily Giffin, One day).

I invite you to visit the Ainos Wines profile on Facebook and necessarily to buy and taste their wines if you happen to be nearby.


PL

Wino od dawnych czasów jest napojem, o którym rozpisywali się uczeni, poeci i filozofowie. Przypisywano mu wiele pozytywnych działań, nie tylko zdrowotnych, ale poprawiających samopoczucie i pomagających w ciężkich życiowych chwilach, mówiono:

,, Kieliszek wina zawsze jest rozwiązaniem, nawet jeśli nie jesteś pewien, jaki jest problem” (Shalvis J., Szczęśliwa przystań)

Wino kojarzy się z różnymi krajami, niewątpliwie jednak przyjeżdżając do Grecji, zakochamy się w lokalnych, tradycyjnych winach, produkowanych w domowym zaciszu.

Jedną z rodzinnych firm zajmujących się produkcją tradycyjnych win Kefalonii jest Ainos Wines. Założycielem firmy jest Tavianatos Savvas. Od około 15 lat zajmuje się produkowaniem wina, a od około 5 lat sprzedaje je konsumentom. Produkcja przebiega w przydomowych warunkach w miejscowości Valsamata, a zaangażowana w nią jest cała rodzina. Roczna produkcja wynosi 50.000 butelek wina. Najważniejszym elementem od którego zależy jakość wyprodukowanego później wina są oczywiście winogrona. Ainos Wines korzysta tylko z winogron pochodzących z własnych sprawdzonych, skrupulatnie doglądanych upraw. Jest to bardzo duża zaleta, gdyż wielu innych producentów po prostu kupuje winogrona z różnych źródeł.

Nie da się ukryć, że patrząc na te zielone, zdrowe winorośla mamy pewność, że dalsza produkcja będzie wzorowa a uzyskane wino okaże się pierwszorzędne.

Ainos Wines posiada w swojej ofercie tradycyjne białe wino wytrawne – Robola.

Firma ciągle się rozwija, chcąc jednak zachować charakter rodzinnej, małej firmy. Wsłuchując się w głosy mieszkańców i szczególnie turystów zafascynowanych ich produkcją, wychodzi na przeciw ich oczekiwaniom i wkrótce rozszerzy swą produkcję o wina słodkie. Turyści z Polski kochają wina półsłodkie, półwytrawne i słodkie, dlatego skorzystanie z oferty Ainos Wines powinno stać się punktem obowiązkowym podczas pobytu na Kefalonii. Produkty tejże firmy znajdziemy w większości sklepów i marketów na wyspie. Kolejnym plusem, chyba najważniejszym dla podróżujących jest cena tych produktów. Mimo wieloletniej praktyki oraz bardzo dobrej jakości win, właściciel nie chce przywrócić o zawrót głowy spoglądając na cenę. Zależy mu, aby docenić pracę i trud oraz wywołać uśmiech na twarzach osób pijących jego wino, bo przecież ,, Penicylina leczy a wino uszczęśliwia “ mówił sam Alexander Fleming.

Spoglądając na umieszczone przeze mnie zdjęcia butelek z winami widać bardzo gustowne, wykonane z precyzją i zaangażowaniem etykiety. To one są znakiem rozpoznawczym oraz sprawiają, że wina te idealnie nadają się na prezent. Nie ma na nich zbędnych obrazków czy przytłaczających napisów. Wszystko wykonane jest bardzo stylowo, w pięknej gamie kolorów i z pasującymi czcionkami i niewielkimi detalami. Całokształt sprawia, że mamy do czynienia z przepiękną oprawą poezji zawartej w środku, idealnie ujął to Robert Louis Stevenson mówiąc, że ,, Wino to poezja w butelkach” . 

Delektujmy się zatem tymi cudownymi, tradycyjnymi winami Kefalonii będącymi niczym poezja. Szczerze i bez żadnych intencji z mojej strony, polecam produkty Ainos Wines Kefalonia. Mając możliwość poznania właściciela i jego żony tuż po dniu ciężkiej pracy, doceniłam jeszcze bardziej całą produkcję, na którą sami własnoręcznie, dzień w dzień pracują. Wydawało mi się wtedy, że mimo zmęczenia w ich głowach panują tylko te dobre myśli. Być może dlatego, że to ,, Marne wino rodzi złe myśli “ (Margit Sandemo, Wiosenna ofiara), a przecież to, co wychodzi z ich rąk nigdy marnym nie było.

Pamiętajcie zatem, że:

,, Życie jest za krótkie, by pić kiepskie wino “ (Emily Giffin, Pewnego dnia).

Zapraszam serdecznie do odwiedzenia profilu Ainos Wines na Facebooku oraz koniecznie do zakupu i skosztowania ich win jeżeli akurat będziecie w pobliżu.

received_254688711915808

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s